top of page

มูลธาร (Muladhara) หรือ Root Chakra คืออะไร ทำไมต้องรู้ EP 2/8

“โดยเฉพาะเวลาอยู่ในความคิด วิตกกังวล กลัว ไม่ปลอดภัย“


Root Chakra หรือ ภาษาสันสกฤต ว่า มูลธาร (Muladhara) เป็นจักระระดับที่หนึ่ง จาก 7 จักระ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ปลดล็อก สภาวะจิตใจของเรา ที่แบกรับความคิดของตัวเองตลอดเวลา จักระเป็นการถือปฏิบัติและฝึกฝนจากทางอินเดีย ว่าด้วยการตระหนัก หยั่งรู้ถึงร่างกายตนเอง ธรรมชาติ ความสมดุลของร่างกาย ที่มีความสัมพันธ์ถึง พลังงาน ความรู้สึก ความคิด ที่ทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่สามารถพิสูจน์ที่แน่นอนได้


หากแต่การฝึกปฏิบัติ ที่สร้างปฏิสัมพันธ์โดยการสังเกตการณ์ การเข้าใจ จาก อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดจากตัวเราที่คอยมโนภาพในความคิดเรา ตลอดเวลาหากการตระหนักรู้ และมีสติ จะทำให้เรา เกิดความสมดุลในร่างกาย แต่หากขาดความสมดุล ก็จะทำให้เกิดความวิตกกังวล จนทำให้เราอยู่ในภวังค์ของมโนภาพที่เราสร้างขึ้นเอง


บทความนี้ ผู้เขียนตั้งใจศึกษา เพื่อต้องการเข้าใจพลังงานของร่างกายเรา เชื่อว่าจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ผู้อ่านที่เปิดมุมมอง  จักระค่อนข้างละเอียดอ่อน ผู้เขียนได้นำมาขยายความเบื้องต้นของจักระระดับมูลธาร (The Root Chakra) ในบทความนี้ ที่จะทำให้เราอยู่กับตัวเองและในเวลานั้น โดยไม่คิดถึงเรื่องที่คอยกวนใจเราตลอดเวลา ทำให้ประสิทธิภาพของการทำงาน การใช้ชีวิต และสุขภาพทางจิตใจ ที่ดีขึ้น


การที่จะไม่ให้ความคิดหยุดคิดค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากว่าเราหมั่นฝึกปฏิบัติกับความคิดตัวเอง การฝึกปฏิบัติเป็นเสมือนการป้อนข้อมูล โดยอาศัยการจินตนาการ เจรจาต่อรองกับความคิดตัวเองและสร้างสมดุลที่สัมพันธ์กับธรรมชาติ เสมือนตัวเรากำลังเผชิญกับความคิดของเราเองที่ความคิดเรามโมภาพให้ตัวเอง หากเราตกอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่มโนภาพเป็นด้านลบ เช่น ความกังวล ความกลัว ความคิดจะเริ่มทำงานด้วยการมโนภาพด้านลบให้เรา ในอีกมุมมองหนึ่งหากเราตระหนักรู้ ว่าตัวเราอยู่กับปัจจุบัน ความรู้สึก ณ ปัจจุบัน นั่นคือความเป็นจริงของชีวิต (Reality of life)

จักระเป็นเสมือนเครื่องมือในการจัดการกับความคิดของตัวเองเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปในทางที่ตนเองปรารถนาแต่ในระหว่างทางของความปรารถนาเราต้องเผชิญพลังงานจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ผู้คน สังคมออนไลน์ต่างๆ ที่คอยป้อนข้อมูลให้เราทุกครั้งเมื่อคุณดูโทรศัพท์ และจักระยังเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะให้เราเข้าใจและเข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณ (spirituality) ที่เริ่มต้นจากรากฐานของจักระ คือ มูลธาร (Muladhara) หรือ Root Chakra เป็นช่องทางที่แนะนำเราเข้าใจความสมดุลของธรรมชาติและถ้าหากขาดสมดุลของร่างกายจะมีผลอย่างไรและหากเกินความสมดุลของร่างกายจะมีผลอย่างไร


ในความหมายของ Root Chakra หรือ ว่า มูลธาร (Muladhara) เป็นจักระระดับที่หนึ่ง ต่างก็ให้ความหมายที่หลากหลายเพื่อที่จะขยายาความ มีเว็บไซต์หนึ่งที่ได้ให้คำนิยาม ใจความว่า

“The Root Chakra is the base of our life force energy and acts as the link between the outside physical world and our internal energetic system—it gives us the motivation to get up each day, eat, and procreate.”

“จักระระดับมูลธาร (Root Chakra) เป็นพื้นฐานของพลังงานพลังชีวิตของเรา และทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกภายนอกกับระบบพลังงานภายในของเรา—ซึ่งให้แรงบันดาลใจแก่เราในการลุกขึ้นในแต่ละวัน กิน และให้กำเนิด”

อ้างอิงจาก https://onyxintegrative.com/root-chakra-healing/


และอีกหนึ่งใจความที่ให้คำนิยามของ The Root Chakra หรือ มูลธาร(Muladhara) ด้วยใจความว่า

“The root chakra is comprised of whatever grounds you to stability in your life. This includes your basic needs such as food, water, shelter, and safety, as well as your more emotional needs such as letting go of fear. When these needs are met, you feel grounded and safe, and you tend to worry less day to day.”

“จักระมูลธาร(Root Chakra) ประกอบด้วยอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความมั่นคงในชีวิต ซึ่งรวมถึงความต้องการพื้นฐานของคุณ เช่น อาหาร น้ำ ที่พักพิง และความปลอดภัย ตลอดจนความต้องการทางอารมณ์ความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นของคุณ เช่น การปล่อยความกลัว เมื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ คุณจะรู้สึกปลอดภัยและรู้สึกกังวลน้อยลงทุกวัน”

 • ักษณะของ The Root Chakra หรือ ระดับจักระ มูลธารเพื่อมองให้เห็นภาพ

เป็นตัวแทนของสี คือ สีแดง แสดงถึงโลกเราใบนี้ ที่มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่และใช้ประโยชน์ ตำแหน่งในร่างกาย อยู่ตรงปลายสุดของกระดูกสันหลัง

 • Imbalance of The Root Chakra เมื่อจักระรดับมูลธาร ไม่สมดุล

จักระระดับนี้ เป็นพื้นฐาน ที่สัมพันธ์ถึงการดำรงชีวิต ที่ต้องการความปลอดภัย การอยู่รอด เราได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรษ ที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น ถือปฏิบัติกันมา ถึงความสำเร็จและประสบการณ์ต่างๆที่เผชิญ ความต้องการพื้นฐาน อย่างน้ำ อาหาร ที่อยู่อาศัย รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกปลอดภัย

(ไอเดียต่อยอด – กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ความต้องการพื้นฐานยังคงมี แต่สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนเดิม ที่รายล้อมไปด้วยสิ่งที่ล่อตา ล่อใจ ดึงดูดความสนใจ ทำให้บางครั้งมุมมองของความรู้สึกปลอดภัย ความมั่นคง เหมือนจะเข้มข้นมากขึ้นและมากขึ้น ทำให้เกิดคำถามว่าความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนถึงจะปลอดภัยสำหรับคุณเอง)


ในอีกมุมมองหนึ่งจักระระดับนี้ เสมือนความไร้เดียงสาเด็ก ที่มีความต้องการและได้ตามที่ปรารถนาตลอดแล้วเด็กรู้สึกปลอดภัย และมั่นคง แต่หากไม่ได้ในสิ่งต้องการทำให้เด็กรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ความไม่มั่นคง ทำให้เกิดความกลัว ความวิตกกังวล ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สมดุลของร่างกายและจักระในระดับมูลธาร เมื่อความรู้สึกนี้เกิดขึ้น ความคิดก็จะเริ่มทำงานสร้างมโนภาพให้ตัวเราเองเป็นเป็นการตอกย้ำความรู้สึกนี้เข้าไปอีก ความคิดไม่ได้เข้าข้างทั้งฝ่ายคิดลบ หรือ ฝ่ายคิดบวก แค่ความคิดส่งเสริมความรู้สึกของเราในช่วงเวลานั้น


เป็นผลทำให้ความรู้สึกในแง่ลบตามมา ไม่เคารพในตัวเอง เป็นต้น ในมุมมองของทางพลังงานความเป็นจิตวิญญาณ (Spirituality)

“จากที่เราเคยไว้ใจและรู้สึกมั่นคงกับโลกใบนี้ แต่ตอนนี้เราไม่ไว้ใจ และหมดศรัทธาโลกใบนี้ เราขอแบกรับความรู้สึกวิตกังวล ความกลัว เหล่านี้ไว้ในความคิดของเรา เพราะโลกไม่ให้ความปลอดภัยเรา”


เมื่อพลังงาน และความรู้สึกภายในไม่สมดุล ส่งผลออกมาสู่ภายนอก เช่น มีอาการนอนไม่หลับ ความอ่อนเพลีย ความเหนื่อยล้า อยู่ในโหมดของความอยากอยู่รอด ในความคิดเต็มไปด้วยความวิตกกังวล ความกลัว จนเราไม่มีพื้นที่ให้ความคิดของตัวเองที่จะ ต้องอยู่รอดและหาวิธีหรือวางแผนกับสิ่งที่จะให้เกิดขึ้น

 • Balance The Root Chakra สร้างความสมดุลให้ จักระระดับมูลธาร

ศาสตร์ในทางจักระมีหลากหลายวิธีเพื่อที่จะสร้างความสมดุล จากบทความนี้ จะขอยกตัวอย่างเบื้องต้นที่เราสามารถฝึกปฏิบัติ นั่นคือ การทำสมาธิ การเคลื่อนไหว เช่น วิ่ง เต้น โยคะ เป็นต้น เสียงบำบัด ด้วยคลื่นความถี่ในระดับจักระมูลธาร บำบัดด้วยคำยืนยันในตัวเรา เช่น

 1. ฉันปลอดภัย

 2. ฉันมั่นคง

 3. ร่างกายฉัน คือบ้านที่อยู่แล้วปลอดภัย

 4. ฉันอยูในที่สงบคือ ที่นี่และตอนนี้

 5. พื้นโลกใบนี้คอยช่วยเหลือ สนับสนุนและหล่อเลี้ยงฉัน

หรือบำบัดจากการสัมผัส เช่น นวดด้วยน้ำมันอย่างน้ำมันมะพร้าว น้ำมันอัลมอนด์ เป็นต้น หรือการสัมผัสด้วยการกอดไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก เพื่อน ก็สามารถถ่ายทอดพลังงานบวกให้แก่กันที่สัญชาตญาณมนุษย์ รู้สึกและสัมผัสได้


เมื่อเราทำความเข้าใจความสมดุลของจักระ The Root Chakra หรือ มูลธาร (Muladhara) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น พื้นฐานของพลังงานภายในของร่างกาย ความรู้สึก ความคิด และเราสังเกตตัวเองในช่วงเวลานั้น สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคือ การได้รับพลังงานมากระทบความรู้สึกของตัวเอง และความคิดรอสร้างมโนภาพให้ตัวเรา

เราต้องตระหนักรู้กับตัวเอง สร้างความสมดุลของร่างกายตัวเอง ให้จักระเป็นเครื่องมือหนึ่งของการใช้ชีวิตของตัวเองที่จะทำให้สภาพร่างกาย จิตใจ เข้าใจภาวะอารมณ์ทั้งภายในและภายนอกจากแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ สมดุลรวมทั้งสมดุลกับธรรมชาติของเราเช่นกัน“ฉันหายใจได้ เพราะต้นไม้ ต้นไม้มาจากผืนแผ่นดินนี้ โลกใบนี้ให้ความปลอดภัยแก่ฉัน และฉันรู้สึกมั่นคงและมีชีวิตอยู่”


ผู้แต่ง : Better Call Nika


้างอิงจาก :

ช่องยูทูป : Astral Doorway

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • TikTok
bottom of page