top of page

The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐานในจักระทั้งเจ็ด คือ อะไร

จักระ ทั้งเจ็ด ที่จะถ่ายทอดและอธิบายพลังงานภายในร่างกายของเรา และเป็นส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงถึงพลังงานความรู้สึก ขับเคลื่อนอยู่ในตัวเรา ในมุมมองทางกายภาพ พยายามสื่อถึงร่างกายและธรรมชาติเพื่อให้เราได้มองเห็น จินตนาการภาพและลักษณะได้

จักระทั้งเจ็ด หากต้องการสัมผัสอาจจะต้องอาศัยการฝึก จากการนั่งสมาธิ ฝึกท่าโยคะหรือวิธีอื่นๆ โดยที่ทำให้จิตใจเรารู้สึกเบาสบาย ลดความคิดฟุ้งซ่าน ปล่อยวาง และเราอนุญาตให้พลังงานขับเคลื่อนไปทั่วร่างกายของเรา จนเราอยู่ในสภาวะที่สงบและกลมกลืนไปตามธรรมชาติ เราจึงจะเข้าไปสัมผัสจักระทั้งเจ็ด ในแต่ละระดับได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่สภาวะจิตใจของแต่ละคน อีกมุมมองหนึ่งเป็นการหาความสมดุลพลังงานให้ร่างกายตัวเอง หากขาดสมดุล ส่งผลกระทบถึงพลังงาน อารมณ์ความรู้สึก หรือเก็บกดอารมณ์นั้น ทำให้พลังงานที่ขับเคลื่อนตลอดเวลาถูกบล็อก ขัดขวางความเป็นตามธรรมชาติ
สวาธิษฐาน (Svadhisthana) หรือ The Sacral Chakra เป็นตัวแทนที่แสดงถึงพลังงานของความปรารถของความรู้สึก ความปลดปล่อยที่ไหลไปเหมือนดั่งสายน้ำ สัมพันธ์ถึงพลังงานทางเพศ ความคิดสร้างสรรรค์ที่ต่อยอดอย่างไม่มีสิ้นสุด ความสนุกสนานเพลิดเพลินกับความสุข

พลังงานความรู้สึกเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ที่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ แต่พลังงานนั้นอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลา วิทยาศาสตร์ต้องการพิสูจน์ความจริงที่เป็นกายภาพ จับต้องได้ เป็นการยากที่จะให้ทุกคนเชื่อในเรื่องพลังงาน ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ ที่เสมือนเป็นเครื่องมือของพลังงาน ความรู้สึก ที่พร้อมใช้งานเมื่อถึงเวลาและเราอนุญาตที่จะใช้พลังงานนั้นขับเคลื่อนก่อนที่จะแสดงตัวเองออกสู่ภายนอก ในอริยาบถต่างๆ
บทความนี้เป็นความรู้เบื้องต้นของ
 • The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhisthana)ในภาษาสันสฤต ที่ถ่ายทอดและต้องการแสดงความสัมพันธ์ในร่างกายทางกายภาพและพลังงานความรู้สึกเมื่ออยู่ในสภาวะที่ว่างเปล่า (ซึ่งได้กล่าวไปในอีกบทความจักระทั้ง 7) เมื่อร่างกายมีความสมดุลกับขาดความสมดุล จักระระดับนี้ จะเป็นอย่างไร

 • The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhisthana) คืออะไร ในหลากหลายเว็บไซต์ได้ให้คำนิยามต่างๆ และน่าสนใจ ใจความว่า


“The Sacral Chakra is associated with the bladder, kidneys, and reproductive organs. The element of water represents flow and flexibility. This energy assists in letting go, accepting change, and transformation in life. The color orange is considered to induce creativity and stimulate pleasure. The seed mantra (beej mantra) of Svadhishthana Chakra is Vam.”

“ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhisthana) เกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะ ไต และอวัยวะสืบพันธุ์ องค์ประกอบของน้ำแสดงถึงการไหลและความยืดหยุ่น พลังงานนี้ช่วยในการปล่อยวาง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงในชีวิต สีส้มถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นความเพลิดเพลิน มนต์ตราของเสียง (beej mantra) ของ สวาธิษฐาน (Svadhishthana ) คือ Vam (วาม)”


ตัวอย่าง ของ Beej Mantra หรือมนต์ตราของเสียง จักระระดับสวาธิษฐาน (Svadhishthana) หรือ The Sacral Chakra ลองฟังได้ที่นี่ค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=N6Kv0dYDCCw

อีกเว็บไซต์หนึ่งได้ให้คำนิยามของสวาธิษฐาน (Svadhishthana) หรือ The Sacral Chakra โดยมีใจความว่า

“This chakra is associated with sensuality and creativity. The primary function of this energy center is pleasure and overall enjoyment of life. When this chakra is balanced and functioning properly, we can expect our relationship with ourselves and the world to feel harmonious, pleasureful, and nurturing.”

“จักระนี้มีความเกี่ยวข้องกับราคะและความคิดสร้างสรรค์ หน้าที่หลักของศูนย์พลังงานนี้คือความสุขและความเพลิดเพลินโดยรวมของชีวิต เมื่อจักระนี้มีความสมดุลและทำงานอย่างถูกต้อง เราสามารถคาดหวังให้ความสัมพันธ์ของเรากับตนเองและโลกรู้สึกมีความสามัคคี น่ายินดี และการหล่อเลี้ยง”


 • ักษณะของความสมดุลของ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana) ที่แสดงถึงความสมดุลระหว่างการดำรงอยู่ในทางโลกภายนอกและความสมดุลภายในทางอารมณ์และจิตใจ แสดงถึงเราคือใคร ความรู้สึกของตัวเอง การนับถือตัวเอง ให้เกียรติตัวเอง เป็นศูนย์กลางของความปรารถนา ความหลงไหล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดพลังงานของอารมณ์ทางเพศ พลังงานของอารมณ์ในการจินตนาการ พลังงานของอารมณ์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของกลุ่มคน

 • ลักษณะทางกายภาพที่แสดงถึงจักระระดับนี้คือ น้ำ(water) สีส้ม ตำแหน่งในร่างกายจะอยู่เหนืออวัยวะเพศ ต่ำกว่าหน้าท้องประมาณสองนิ้ว หากมองอารมณ์ของเราปล่อยให้ไหลดั้งสายน้ำโดยปราศจาการตัดสินจากคนอื่นที่บล็อกพลังงาน ความรู้สึกในร่างกาย เราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกลึกๆของตัวเอง และแสดง ความเป็นตัวเองออกมา


 • พลังงานทางเพศ เป็นส่วนหนึ่งพลังงาน ในจักระทั้งเจ็ด ของ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana) ดั่งใจความหนึ่ง ที่ให้นิยามของ Sexual Energy หรือ พลังงานทางเพศ กล่าวไว้ว่า

“Sexual Energy is divided into three distinct types. First: The energy having to do with the reproduction of the species. Second: The energy having to do with the spheres of thought, feeling, and will. Third: The energy that is found related with the world of pure spirit.”

By Samael Aun Weor

“พลังงานทางเพศแบ่งออกเป็นสามประเภทที่แตกต่างกัน ประการแรก พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของสายพันธุ์ ประการที่สอง: พลังงานที่เกี่ยวข้องกับด้วยขอบเขตของความคิด ความรู้สึก และเจตจำนง ประการที่สาม: พลังงานที่พบว่าเกี่ยวข้องกับโลกแห่งจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์” โดย Samael Aun Weor

อ้างอิงจากยูทูป : Astral Doorway


 • ลังงานทางเพศ เป็นเสมือนแบบฟอร์มที่ขับเคลื่อนพลังงานในการสร้าง หรือประดิษฐ์ โดยที่แท้จริงแล้วพลังงานนี้ เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมนุษย์ในทางธรรมชาติ มันคือการสร้างพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ด้วยตัวมันเองโดยธรรมชาติ และเมื่อเราจะคิดสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ หรือใส่ความหลงไหล เข้าไปในงานที่เราทำ ธุรกิจ งานอดิเรก ความสัมพันธ์ หรือความท้าทายต่างๆ เราต่างให้พลังงานสัมผัสจักระ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana)ในการเปลี่ยนแปลง และแสดง พลังงานการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ลังงานทางเพศ ค่อนข้างละเอียดอ่อน ในบางกลุ่มบางคนที่อนุญาตให้เรามองว่าพลังงานนี้ เป็นเพียงแค่การสืบพันธุ์ สืบทอดทายาท แต่เมื่อไรที่เราจะให้พลังงานนี้ขับเคลื่อนในลักษณะที่ให้ความสุขตัวเอง อาจจะให้มุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป


 • หากเมื่อเราขาดความสมดุลของจักระ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana) เหมือนเราโดนพลังงานบล็อก ทำให้รู้สึกเก็บกดอารมณ์ เกิดความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แปรปรวน ส่งผลให้การจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ลดลง ทางหน้าที่การงาน การใช้ชีวิต ความรัก ความสัมพันธ์ ความรู้สึกขาดการควบคุมตั้งแต่ความไม่แน่นอนไปจนถึงการไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของชีวิต

 • การเยียวยาและเปิดรับเพื่อปรับสมดุลของพลังงานในระดับจักระนี้ ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ ให้ร่างกาย จิตใจรู้สึกปล่อยวาง แล้วอนุญาตให้พลังงานเคลื่อนไหวภายในร่างกายปราศจากการคิดฟุ้งซ่านต่างๆ ช่องทางที่นิยมฝึกปฏิบัติคือ การนั่งสมาธิ สัมผัสเกี่ยวกับน้ำเช่น ทะเล ทะเลสาบ สายน้ำไหลอย่างแม่น้ำ รวมถึงการฝึกเล่นโยคะ และแม้กระทั่งการใช้มนต์ตรา (mantra) เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกของเรา คือการเปล่งเสียงให้ความเชื่อมั่นกับตัวเอง เช่น

I am passionate. “ฉันหลงไหล”
I am a creative being. “ฉันเป็นคนสร้างสรรค์”
I have boundaries that protect me. “ฉันมีขอบเขตพื้นที่ที่ปกป้องฉัน”
I am fulfilled in my passions. “ฉันเติมเต็มในความปรารถนาของฉัน”
I embrace change as a healthy part of life. “ฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดี”
I have an abundance of creativity. “ฉันมีความคิดสร้างสรรค์มากมาย”
My emotions are in balance. “อารมณ์ของฉันอยู่ในความสมดุล”

สิ่งเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นไอเดียต่อยอดให้กับผู้อ่าน ที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ The Sacral Chakra หรือ สวาธิษฐาน (Svadhishthana) พลังงานทางเพศ ความรู้สึก ความคิดสร้างสรรค์ ความสนุกและเพลิดเพลินอาจจะต้องการพิสูจน์เพื่อความชัดเจน แต่พลังงานความรู้สึกในจิตใจ เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราเข้าไปสัมผัสพลังงานด้วยการปล่อยวาง ปราศจากความคิดที่วุ่นวายภายนอก และสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรา มนุษย์เราส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญและประโยชน์กับร่างกาย คือ การรับประทานที่มีประโยชน์ นอนหลับพักผ่อนที่ดี ในอีกด้านหนึ่งจิตใจ ความรู้สึก ที่เป็นเหมือนพลังงานขับเคลื่อนในร่างกาย และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของมนุษย์ ที่ต้องการเยียวยา เกิดความสมดุลเช่นกัน อาหารของจิตใจ คือให้พลังงานความรู้สึกได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติที่เป็นจุดดั้งเดิมของชีวิตเราให้มากที่สุด เพื่อที่จะเยียวยาจิตใจ และความรู้สึกนั่นเองอ้างอิงจาก

อ้างอิงจากยูทูป : Astral Doorway

อ้างอิงจาก หนังสือ Chakra Healingดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Pinterest
 • TikTok
bottom of page