top of page

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน
จิตวิญญาณ ถ้ากล่าวถึงเรื่องนี้ โดยผิวเผินคุณก็จะนึกถึงจิตและวิญญาณ ที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่มองไม่เห็น หรือพลังที่เหนือธรรมชาติแต่จิตวิญญาณ คำนิยามของคำนี้ให้มุมมองที่แตกต่างกันที่อาจจะเป็นกลุ่มคนจากสายอาชีพ สถาบัน ถือเป็นมุมมองต่างและความเชื่อของกลุ่มคนนั้นๆด้วยเช่นกัน ผู้เขียนได้ทำหัวข้อเรื่องจิตวิญญาณ(Spirituality) เป็นอีกหัวข้อหนึ่งของเว็บไซต์ เพื่อที่จะศึกษา และค้นหาข้อมูลที่เกียวข้องกับความเป็นจิตวิญญาณ และการนำไปประยุกต์ใช้กับโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน
“จากการศึกษาเบื้องต้น ผู้เขียนได้ให้คำนิยามของคำว่า “จิตวิญญาณ (Spirituality)” ที่แตกต่างออกไปเช่นกัน แรงบันดาลใจที่ได้เขียนบทความนี้ ต้องการสื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจในคำว่าจิตวิญญาณ ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่มองว่าเด็กรุ่นยุคใหม่ๆที่เติบโตมา พวกเขาให้ความหมายของจิตวิญญาณ ว่าอย่างไร และจะเข้าถึงจิตวิญญาณได้อย่างไร และเราในยุคก่อน ยังให้ความหมายของคำว่าจิตวิญญาณเหมือนเดิมหรือไม่ อีกแรงบันดาลใจหนึ่งคือมาจากจุดเริ่มต้นในชีวิตประจำวันที่เห็นคนแต่ละกลุ่มหรือสังคม กลุ่มอาชีพ ที่แสดงผลงานของตัวเองออกมา แล้วทำให้เกิดคุณค่า (Value) จากการยอมรับของผู้คน และขยายเป็นวงกว้าง ทำให้ผลงานนั้นโดดเด่นและเหนือกว่าคนอื่น”
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is spirituality?) จากหลากหลายเว็บไซต์ ต่าง ให้ความหมายและแนวคิด คำนิยาม ที่คล้ายๆกันและมีแตกต่างมุมมอง อย่างเช่น

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

อ้างอิงจาก http://www.verywellmind.com ให้คำนิยามของคำว่า จิตวิญญาณ ว่า

“ Spirituality is the broad concept of a belief in something beyond the self. It may involve religious traditions centering on the belief in a higher power, but it can also involve a holistic belief in an individual connection to others and to the world as a whole.”

“จิตวิญญาณเป็นแนวคิดกว้างๆ ของความเชื่อในบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือตนเอง อาจเกี่ยวข้องกับประเพณีทางศาสนาที่มีศูนย์กลางอยู่ในความเชื่อเรื่องพลังงานที่เหนือกว่าสิ่งเป็นอยู่ แต่ก็อาจเกี่ยวข้องกับความเชื่อแบบองค์รวมในส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น และเชื่อมต่อโลกโดยรวม”
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

อีกเว็บไซต์ชื่อ http://www.psychologytoday.com ได้ให้คำนิยามของ คำว่า จิตวิญญาณ ว่า

“Spirituality means different things to different people. For some, it’s primarily about a belief in God and active participation in organized religion. For others, it’s about non-religious experiences that help them get in touch with their spiritual selves through quiet reflection, time in nature, private prayer, yoga, or meditation.”

(อ้างอิงจากลิ้ง : https://www.psychologytoday.com/us/basics/spirituality)

“จิตวิญญาณหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันสำหรับผู้คนที่แตกต่างกันไป สำหรับบางคน สมัยก่อนเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้าและการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในศาสนาที่จัดตั้งขึ้น สำหรับคนบางกลุ่มคน มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไม่ใช่ศาสนาที่ช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับตัวตนทางจิตวิญญาณผ่านการไตร่ตรองอย่างเงียบ ๆ ช่วงเวลาที่อยู่กับธรรมชาติ การสวดมนต์ส่วนตัว การทำโยคะ หรือการทำสมาธิ”
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

อีกเว็บไซต์ชื่อ https://au.reachout.com ได้ให้คำนิยามของ คำว่า จิตวิญญาณ เช่นกัน ว่า

Spirituality is something that’s talked about a lot but is often misunderstood. Many people think that spirituality and religion are the same things, and so they bring their beliefs and prejudices about religion to discussions about spirituality. Though all religions emphasize spiritualism as being part of faith, you can be ‘spiritual’ without being religious or a member of organized religion.

(อ้างอิงจากลิ้ง : https://au.reachout.com/articles/what-is-spirituality)

“จิตวิญญาณเป็นสิ่งที่พูดถึงกันมากแต่มักถูกเข้าใจผิด หลายคนคิดว่าจิตวิญญาณและศาสนาเป็นสิ่งเดียวกัน ดังนั้นพวกเขาจึงนำความเชื่อและความเอนเอียงเกี่ยวกับศาสนามาอภิปรายเกี่ยวกับจิตวิญญาณ แม้ว่าทุกศาสนาจะเน้นเรื่องความเชื่อเรื่องหลังความตายเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธา แต่คุณสามารถเป็น ‘จิตวิญญาณ’ ได้โดยไม่ต้องนับถือศาสนาหรือเป็นสมาชิกของศาสนาที่จัดตั้งขึ้น”
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

และอีกเว็บไซต์ที่ให้คำนิยามที่น่าสนใจเช่นกัน ชื่อเว็บไซต์ https://www.baanjomyut.com และได้นำบางข้อความมาเสริมในเรื่องของจิตวิญญาณว่า

“จิตวิญญาณเป็นแหล่งที่มาของสุนทรียะ เป็นแรงผลักที่นำไปสู่การเกิดการหมายรู้ภายใน (inner realization) หรือที่เรียกว่าการ “ตื่นรู้” (illumination) โดยเฉพาะในสายของพุทธศาสนา ศาสนาพุทธนั้นเป็นตัวอย่างของศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าผู้สร้าง เป็นศาสนาที่เป็นทั้งปรัชญาหรือวิถีแห่งชีวิต นำไปสู่วิถีอันเป็นอิสระ ไม่ขึ้นกับอะไร
จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

ในภาษาละตินดั้งเดิมใช้คำว่า Excelsius หมายถึงความปรารถนาของมนุษย์ ในการไปสู่มิติที่เหนือขึ้นไป ซึ่งในความหมายนี้สามารถอธิบายเรื่องจิตวิญญาณได้เลยทีเดียว เป็นคุณสมบัติภายในของความเป็นมนุษย์ เรียกได้ว่าเป็นมิติทางดิ่งของจิตวิญญาณ ในทางปฏิบัติแล้ว รูปแบบทางจิตวิญญาณนั้น อาจจะมีทิศทางที่เราเข้าถึงผู้อื่น อาทิ การกระทำเพื่อผู้อื่น ความรัก ความเมตตากรุณา เป็นระบบนิเวศน์แห่งรักและเข้าถึงธรรมชาติและสรรพสัตว์”

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

จะเห็นว่าหลายเว็บไซต์ที่นำมาอ้างอิงให้คำนิยามทั้งที่คล้ายๆ กันและความคิดที่ต่างกันส่วนหนึ่ง คือ ปรากฎการณ์ที่เหนือสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งสิ่งที่เป็นอยู่เป็นเสมือนค่าฉลี่ยของกลุ่มคนโดยทั่วไป จิตวิญญาน(Spirituality) ในคำนิยามที่ผู้เขียนต้องการสื่อกับผู้อ่านและสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

จิตวิญญาณ (Spirituality) คือ ความเชื่อ ความศรัทธา ความมีสติ ความมั่นใจ ความแน่วแน่ กับสิ่งต่างๆที่เราปรารถนา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราปรารถนา แล้วเราเกิดความเข้าใจ และศรัทธา หยั่งรู้อย่างแท้จริงจนเรากลายเป็นที่ยอมรับและเป็นวงกว้างของกลุ่มสังคมที่เหนือกว่าคนอื่นๆ (Far from everage) ความเป็นจิตวิญญาณ เกิดขึ้นในความรู้สึกที่มาพร้อมกับจิตที่สงบและว่างเปล่า มีสติ หยั่งรู้ ผ่อนคลาย จิตวิญญาณจะเชื่อมต่อกับความเป็นธรรมชาติ มนุษย์เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ สังเกตได้จากที่พักอาศัยทำไมทุกบ้านถึงมีต้นไม้ ทำไมเราถึงต้องการไปพักผ่อนกับธรรมชาติ ทำไมเราชอบอากาศที่บริสุทธิ์

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

เชื่อว่าทุกคนมีจิตวิญญาณในตัวเองอย่างแน่นอน แต่บางครั้งและยุคสมัยปัจจุบัน เราถูกบดบังด้วยสิ่งที่เป็นสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ความเป็นธรรมชาติ คือ เทคโนโลยี ที่ว่าโลกออนไลน์ เข้ามาแทนที่มากกว่าที่เราจะให้ความสำคัญกับความเป็นจิตวิญญาณในตัวเรา โลกออนไลน์เข้ามายื่นข้อเสนอแนะต่างๆมากมาย ดึงดูดเราให้เข้าไปในโลกอนไลน์ที่ขนานนามว่าโลกเสมือนจริงอย่างต่อเนื่องและแปลกใหม่เรื่อยๆตามยุคเวลา

จิตวิญญาณ คือ อะไร (What is Spirituality?)กับยุคสมัยปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากคุณตระหนักถึงความเป็นจิตวิญญาณ เราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันของเราได้ อย่างสายงานอาชีพ ให้ความเป็นจิตวิญญาณของคุณนำพาคุณให้ประสบความสำเร็จ ให้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพของคุณ เข้าใจและเข้าถึง การทำงานของคุณอย่างแท้จริง ใส่ความเป็นจิตวิญญาณของคุณ สิ่งที่คุณได้คือความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่าคนอื่น(Far from everage)เกิดการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง จิตวิญญาณสื่อสารกันด้วยจิตใจและการหยั่งรู้ในลักษณะที่ชื่นชม บอกต่อจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
Nika logo_edited.jpg

Key is Words
Now is Open (mind).

“ยินดีต้อนรับ สู่ Key is Words เป็นเว็บไซต์ที่จะมาต่อยอดทางความรู้ ความคิด มุมมองให้กับทุกท่าน เชื่อว่า ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้าน เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว เราจะเชื่อมต่อกัน ด้วยการต่อยอดความรู้-เสียง-ดนตรีกันค่ะ”

กดติดตามที่นี่ค่ะ

ขอบคุณที่ติดตามนะคะ!

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
  • TikTok
bottom of page